بیله سوار

شهرستان بیله سوار

بیله سوار (در اصل پیلسوار)

) شهرستان بیله سوار (جمعیت طبق سرشماری 1375ش ، 584 ، 59 تن )، در شمال شرقی استان اردبیل در مشرق دشتِ مغان * ، کنار مرز ایران و جمهوری آذربایجان ، قرار دارد ومشتمل است بر بخشهای مرکزی ، قشلاقْ دشت ، چهاردهستان و دوشهر جعفرآباد و بیله سوار. از شمال به شهرستان پارس آباد، از مشرق به مرز ایران و جمهوری آذربایجان ، از جنوب به شهرستان گِرمی و از مغرب به شهرستانهای پارس آباد

و گرمی محدود است . اراضی آن با چند چشمه و رود آبیاری می شود. مهمترین رود آن رودخانة موسمی بالهارود (یا بلغارچای ) به طول 168 کیلومتر است که از کوههای اوجارود در شهرستان گرمی سرچشمه می گیرد و پس از مشروب کردن زمینهای بیله سوار در جمهوری آذربایجان ( رجوع کنید بهادامة مقاله ) به دریاچة محمود چاله می ریزد. این رود در مسیر خود قسمتی از مرز ایران و جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد (کیهان ، ج 1، ص 67؛ > واژه نامة توضیحی اسامی جغرافیایی آذربایجان شوروی < ، ص 48).

از گیا، نباتات علوفه ای ، زبان گنجشک ، بادام وحشی ، افرا،گل گاوزبان ، شیرخشت ، شیرین بیان ، خاکشیر، آویشن ، گَوَن و کتیرا دارد و از زیا دارای روباه ، شغال ، خرگوش ، آهو، گرگ ، کفتار، کبک ، تیهو، قرقاول ، بلدرچین ، دُرنا، لک لک و مرغابی است . محصول عمده اش گندم ، جو، پنبه ، کنجد، بنشن ، چغندرقند، سویا و فرآورده های باغی است . گوسفند و بز و فرآورده های دامی آن صادر می شود. از صنایع دستی ، گلیم بافی آن مشهور است و صادر می شود (سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ج 4، ص 13). برخی از تیره های ایل سَون (شاهسَوَن ) در شهرستان بیله سوار قشلاق می کنند. این شهرستان ، با راه شوسه با اردبیل و گرمی ارتباط دارد. در 1316 ش ، بر طبق قانون تقسیمات کشور، بیله سوار مرکز ] بخش [ اوجارود - مغان در شهرستان اردبیل شد. در 1329 ش ، دهستان مغان (مرکز آن بیله سوار) مشتمل بر 57 ده جزو شهرستان مشکین شهر (خیاو) به شمار می آمد (ایران . وزارت کشور. ادارة کل آمار و ثبت احوال ، ج 1، ص 399)، در 1330 ش ، دهستان بیله سوار جزو بخش گرمی از شهرستان اردبیل بود (رزم آرا، ج 4، ص 104). در تقسیمات کشوری ، در 1355 ش ، شهر بیله سوار مرکز بخش حومه و مرکز شهرستان مغان بود. در تیرماه 1370 بیله سوار تبدیل به شهرستان شد و مرکز آن شهر بیله سوار تعیین گردید (سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ج 4، ص 12). جمعیت شهرنشین آن در سرشماری 1375 ش ، 116 ، 19 تن (حدود 32% کل جمعیت ) و جمعیت روستانشین آن 468 ، 40 تن (حدود 68% کل جمعیت ) بوده است . زبان اهالی ، ترکی آذربایجانی است . مردم آن شیعة اثناعشری ، و عده ای هم سنّی حنفی اند (همان ، ج 4، ص 13).

2) شهر بیله سوار (جمعیت طبق سرشماری 1375 ش ، 253 ، 13 تن )، در 198 کیلومتری شمال شهر اردبیل ، و 56 کیلومتری شمال شرقی شهر گرمی قرار گرفته است . ارتفاع آن از سطح دریا هشتاد متر است . حداکثر دمای آن در تابستان ْ25، حداقل آن در زمستان ْ2-، و میانگین باران سالانة آن 450 میلیمتر است . بیله سوار شهری مرزی است و به فاصله حدود یک کیلومتر در آن سوی مرز، در جمهوری آذربایجان ، شهر دیگری به همین نام وجود دارد.

پیشینه . بنابر سکّه هایی که در تپه های مختلف منطقة بیله سوار کشف شده ، قدمت این ناحیه به دوران اشکانی یا پیش از آن باز می گردد (همان ، ج 4، ص 14). از گذشتة شهر پیش از اسلام ، حتی اوایل دورة اسلامی ، مأخذ مکتوبی سراغ نداریم . به نوشتة حمدالله مستوفی ، شهر را یکی از امیران آل بویه به نام پیله سوار (سوار بزرگ ) احداث کرده است (1362ش ب ، ص 90ـ91).

بیله سوار از دورة ایلخانیان اهمیت یافت و نام آن به لحاظ واقع بودن در دشت مغان که از مراکز قشلاقی ایلات مغول بود، در تاریخها ضبط شده است . در 683، تِکودارخان (حک : 680ـ 683)، پسر هلاکوخان ، با لشکری هشتادهزارنفری (هشت «تومان ») از بیله سوار به جنگ ارغون ، چهارمین پادشاه ایلخانی ، رفت و در حوالی قزوین او را شکست داد (رشیدالدین فضل الله ، ج 2، ص 1135ـ1136). در 686، ارغون خان (حک : 683ـ690) وارد بیله سوار شد (همان ، ج 2، ص 1163). سال بعد خبررسید که توقْتای برضد او با پنج هزار سوار از دربند گذشته و بازرگانان را غارت کرده است (همان ، ج 2، ص 1164). ازینرو ارغون از بیله سوار به سوی شماخی حرکت کرد (همانجا).

در 693 کیخاتو/ گیخاتو هنگام بازگشت از قشلاقِ اَران ،در بیله سوار «عرض لشکر داد» (از قشون خود سان دید؛ همان ، ج 2، ص 1196). سال بعد، هنگام جنگ داخلی و شورش امرای خود در اَران ، به بیله سوار رفت و در آنجا با همراهان خود به قتل رسید (همان ، ج 2، ص 1201؛ حمدالله مستوفی ، 1362ش الف ، ص 601). در 695، ارسلان اُغول که برغازان خان (حک : 694ـ 703) شوریده بود وارد بیله سوار شد، و از آنجا به اَران رفت و در نزدیکی بَیلَقان * از قشون غازان خان شکست خورد و به قتل رسید (رشیدالدین فضل الله ، ج 2، ص 1264ـ 1265).

اول بهار همان سال ، غازان خان از بیله سوار به سوی تبریز حرکت کرد (همان ، ج 2، ص 1267).در 697، غازان خان پس از به قتل رساندن صدرالدین زنجانی ، از بیله سوار به سوی تبریز «کوچ برکوچ » حرکت کرد (همان ، ج 2، ص 1285). در 701، غازان خان در بازگشت از قشلاق اَران وارد اردوی خود در بیله سوار شد و به شکار پرداخت (همان ، ج 2، ص 1301ـ 1302). در 704، اولجایتو هنگام کوچ به ییلاق اوجان ، چندروزی در بیله سوار به سر برد (کاشانی ، ص 44). در اوایل قرن هشتم ، بنابر گزارش حمدالله مستوفی ، بیله سوار جزو اقلیم پنجم بوده ، آب آن از رود باجَروان ] ظاهراً بالهارود [ تأمین می شده ، محصولش غله بوده و در زمان مؤلف ، به قدر دیهی بوده است (1362ش ب ، همانجا). در 1326، در دورة محمدعلی شاه قاجار (1324ـ1327) طایفه قوجه بیگلو/ بیکلو (از شاهسونها) در سرحد بیله سوار دوهزار سوار گرد آوردند و قشون روس به فرماندهی ماژور سنارسکی با شش هزار تن به سرحد بیله سوار گسیل شد. بنا به گفتة فرمانده روس ، اگرسپاه روس مجهز به توپخانه نبود، حریف دوهزار سوار شاهسونها نمی شد (هدایت ، 1363ش ب ، ص 211ـ213؛ همو، 1363ش الف ، ص 200). در 1328 بین شهر تبریز و بیله سوار خطوط تلگراف برقرار بود (جمالزاده ، ص 180).

+ نوشته شده در  Thu 2 Sep 2010ساعت 17:41 PM  توسط سینا  | 

موقعیت بیله سوار

بیله سوارمغان

شهرستان بیله سوارمغان گستره پهناوری ازاستان اردبیل راتشکیل می دهد.این شهردرقدیم

«آران» نام داشت .ولی بعدهابه بیله سوار تغییریافت.درنزدمردبومی[بیله] به معنی:سرزمین

بین دو روداست واین شهربین دو رودبالهارود و آب بیگلو واقع شده است. بیله سواردرسرزمین

جلگه ای وهمواربناشده و« قله جهان خنملو» بلندترین نقطه ی آن است که۷۰۰ متربلندی دارد.

آب وهوای این شهردرتابستان ها تقرببا بسیارگرم ودر زمستان ها معتدل ومطبوع است. این شهر

ازنظر سیاحتی و گردشگری نیز حائز اهمّیّت می باشد وجود گمرگ مرزی وبین المللی بیله سوار

این شهررا رونق بخشیده است.

¤**جاذبه های توریستی"

۱- گمرگ بین المللی بیله سوار

۲-تپه باستانی نرگس

۳- پارک جنگلی تپه نرگس

۴-مدرسه ی قدیمی امام خمینی(ره)که همان پهلوی سابق{تاسیس درسال۱۳۰۵ه.ش}

۵- بازارچه ی بین المللی

۶- مزارشهدای گمنام که درجنگ با روس هابه شهادت رسیدند{سال۱۳۲۰ه.ش}

۷-مزارع کشاورزی که با فنّاوری جدیدآبیاری می شود(بارانی)

۸-  رودبالهارود که منظره ی زیبای طبیعی را به وجود آورده است.ازجمله حیواناتی که ازاین رود بهره

می برند:گرگ،شغال،روباه،خوک،خرگوش...،پرندگان:بازشاهین،قرقی،سار،کلاغ ،بلبل، گنجشک...

آبزییان:ماهی -کپور،گربه ماهی،(لاک پشت.مار.قوزباغه. هم آبی وخشکی) وسایر آبزیان و جانوران

؟///////امام علی (ع) می فرمایند:{ کمال علم،عمل است }

+ نوشته شده در  Fri 21 Mar 2008ساعت 10:26 AM  توسط سینا  | 

شهرستان بیله سوار مغان

۱-گمرک بیله سوار                                                                                     

شهرمابه خاطرموقعیت جغرافیایی مناسب ازلحاظ مرزی مقام های کشوری بالایی ر

ا به خوداختصاص داده استبه همین دلیل یکی از بهترین وزیباترین مراکز

 تجاری  وبازرگانی محسوب می شود این گمرگ که سالها پیش یعنی درسال۱۳

 هجری قمری تاسیس گردیده است که امروزباتلاش مسوولان کشوربه نقاط برتری

 و تجاری و... رسیده است.وامروزنیزبابین المللی شدن گامی استوار در راه پیشرفت

 برداشته است.وتاسیس فاز ۱و۲ بازارچه یبین الملی که گردشگران بسیاری به این

مکان آمده اندواز این مکان دیدار کرده اند

از توجه شمابه وبلاگ بیله سوار بسیارمتشکرم] 

+ نوشته شده در  Sun 5 Aug 2007ساعت 22:7 PM  توسط سینا  | 

شهرستان بیله سوار مغان

۱-گمرک بیله سوار                                                                                     

شهرمابه خاطرموقعیت جغرافیایی مناسب ازلحاظ مرزی مقام های کشوری بالایی را

به خوداختصاص داده استبه همین دلیل یکی از بهترین وزیباترین مراکز تجاری           

  وبازرگانی محسوب می شود این گمرگ که سالها پیش یعنی درسال۱۳۲۸            

  هجری قمری تاسیس گردیده است که امروزباتلاش مسوولان کشوربه نقاط برتری

و   تجاری و... رسیده است.وامروزنیزبابین المللی شدن گامی استوار در راه

پیشرفت    برداشته است.وتاسیس فاز ۱و۲ بازارچه یبین الملی که گردشگران

بسیاری به این مکان آمده اندواز این مکان دیدار کرده اند

از توجه شمابه وبلاگ بیله سوار بسیارمتشکرم] 

+ نوشته شده در  Sun 5 Aug 2007ساعت 22:5 PM  توسط سینا  | 

شهرستان بیله سوار مغان

شهرستان بیله سوار مغان

باسلام خدمت بازدید کنندگان محترم از سایت بلاگفا

شهرمادراستان اردبیل واقع شده است شهرماهمان شهرمرزی بیله سوارمغان است شهرمادرشمال غربی ایران واقع شده است شهرمابه خاطر وجودگمرک بین المللی وبازارچه های بین المللی و مزار شهدای گمنام وپارک جنگلی وباستانی تپه ی نرگس توریستهای مختلفی راازسرتاسر کشور و جهان به خود اختصاص داده است این شهر همیشه آماده ی پذیرش مهمانان عزیز است دوستار شما

سینافکور

آدرس:استان اردبیل-شهرستان سرسبزبیله سوارمغان

لطفا در قسمت پایین نظرخودرابگویید؟؟؟؟؟؟www.bilasvar.blogfa.com

+ نوشته شده در  Sun 5 Aug 2007ساعت 13:50 PM  توسط سینا  |